Vista da exposición o Porco é un Icono.

Inauguración da exposición o Porco é un icono

febrero 21, 2015 12:26 pm Published by

InauguraciA?n da exposiciA?n Mans de Ferro
Data: Venres 7 de agosto do 2015. 19:00H
Lugar: Sala de exposiciA?ns do Museo Comarcal da Fonsagrada.

Promove: Centro de ArtesaniI?a e DesenI?o (C.E.N.T.R.A.D.), DeputacioI?n de Lugo, Museo da Fonsagrada
Colabora: Concello de A Fonsagrada
Comisario da exposicioI?n: XoseI? M. Salgado
DesenI?o expositivo e graI?fico: Teresa Tejada e DesenI?o Montaxe: SebastiaI?n Raxo
ImpresioI?n: LuzcorunI?a S. L.
Transporte: DeputacioI?n de Lugo, C.E.N.T.R.A.D. FotografiI?as: A� XoseI? M. Salgado, A� Foto Manuel

O Museo Comarcal da Fonsagrada acolle esta mostra adicada aI? longa tradicioI?n no traballo do ferro que, aiI?nda hoxe, pervive nesta zona da montanI?a lucense. A tradicioI?n da forxa na Terra de BuroI?n eI?, de seguro, moi temperaI?. Sen duI?bida, a pesar da escaseza de testemunI?as arqueoloI?xicas, anterior aI? romanizacioI?n.
Estas montanI?as ofreceron, desde antiguo, os elementos necesarios para o traballo do ferro: o mineral, a auga, madeira abundantea��coa Edade Moderna, os mazos e novas ferreriI?as hidraI?ulicas transformaraI?n o mineral dun xeito case industrial. Das vinte ferreriI?as que chegou a haber na Galicia Oriental, a de Vilar da CuinI?a, no concello de A Fonsagrada, foi unha das maI?is sobresaintes. Hoxe, ainda perviven as suI?as ruinas. MultiplicaI?ronse nese tempo os mazos e multiplicaI?ronse tameI?n os ferreiros. Grazas ao Catastro da Ensenada sabemos que cara o ano 1753, media centena de ferreiros traballaban en distintos lugares do concello. A feira da vila de Fonsagrada, que chegou a durar oito diI?as a fins do seI?culo XVIII, sen duI?bida facilitou o comercio dos productos do ferro.
No seI?culo XIX ese tradicioI?n e industria do ferro comezan un lento, pero inequiI?voco, declive. O seI?culo XX, co seu vertixinoso decorrer levara aI? sociedade tradicional galega a un ponto de difiI?cil retorno. DecaeraI?n todos os oficios asociados aI? terra. E os ferreiros non se veraI?n libres de ese penoso proceso.
AiI?nda asiI?, os seus conI?ecementos, sabia mezcla de pericia teI?cnica e sensibilidade artiI?stica, seguen vivos nun punI?ado de homes que aquiI?, no Museo da Fonsagrada, se exponI?en.
Todos son herdeiros dunha tradicioI?n de maI?is de vinte seI?culos, trasmitida de paiI?s a fillos, xeracioI?n tras xeracioI?n. Cada un deles trae aquiI? unha pequenI?a mostra do traballo de toda una vida: navallas, coI?itelos, picaportes, trompas, aixadasa��pero a mostra busca ser, antes de nada, unha homenaxe a todos eles e un recordatorio para unha profesioI?n, a de ferreiro, unida indisolublemente aI? alma desta terra.

MA?is informaciA?n e fotos

Categorised in:

This post was written by administrador

Comments are closed here.