Sala sobre a vivenda na primeira ubicación do Museo.

Fins do Museo

Como fin de carA?cter mA?pro essay writeris xeral o Museo pretende o estudio e conservaciA?n do patrimonio cultural da comarca da Fonsagrada. Como primeiro obxectivo concreto deses principios aspira a reunir unha escolla de pezas e obxectos que representen do mellor xeito posible as formas de vida e traballo tradicionais que a evoluciA?n da vida rural estA? a punto de deixar no esquecemento. Nese senso,best reviews o Museo pretende ser receptor deses movementos de cambio e facelos explA�citos aos ollos da propia xente que os vive.

© Museo da Fonsagrada